ثبت شرکت در تهران در یک روز شرایط و مراحل ثبت نام با هزینه کم در سال ۱۴۰۰

شرکت های سهامی به دو قسمت سهامی خاص و عام تقسیم می شوند که در این شرکت ها سرمایه به سهم تقسیم شده است و پیش از سامانه ثبت شرکت باید سرمایه تعهدی ، ۳۵ درصد به حسابی به اسم شرکت